botanical

body extension 2014 – vol.2

9118_ok

9134_ok
Amaryllis

9180_ok

9191_ok
Celosia argentea

Kimono : Yousuke Tsugekuwa
Style : Akiko Negishi
Produce : Nobuaki Tomabechi
Photo : Takayuki Adachi
Special Thanks : necomimi
(Kana Nakano, Tomonori Kagaya)


RSS Feed  Tags:
Posted on 2014-03-06 | Posted in botanical | No Comments »